opc_loader
Winkelwagen
Merken
 VOORWAARDEN


De hierna volgende verkoopsvoorwaarden zijn van kracht en beheersen elke verkoop en levering. Zij primeren boven alle algemene verkoops- en aankoopvoorwaarden, vervat in brieven, bestelbons en alle andere briefwisseling van de koper, behoudens uitdrukkelijk afwijkend beding, dat nochtans slechts kan gelden voor één transactie, tenzij anders contractueel door beide partijen overeengekomen.

 

Artikel 1. De aanbieding
1.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvens tenzij er uitdrukkelijk een optie in wordt vermeld.
1.2 Eventuele leveringstermijnen gelden slechts als aanwijzing en houden geen verbintenis in.

 

Artikel 2. Overeenkomst


2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na goedkeuring van uw bestelling door A.V.B. BVBA.
2.2 De koper is door zijn opdracht gebonden. Geen enkele bestelling ontvangen en aanvaard door onze firma kan vernietigd worden, tenzij met onze schriftelijke instemming, bij gebreke waarvan een forfaitaire schadevergoeding van 25% zal verschuldigd zijn, onverminderd het recht van de verkoper zijn werkelijke schade te bewijzen.                                                     
2.3 Orders, toezeggingen en afspraken, gedaan door één van onze medewerkers, binden ons niet dan nadat en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3. Levering, keuring, eigendomsoverdracht


3.1 Laattijdige of uitgestelde levering geeft geen aanleiding tot verbreking van de overeenkomst, noch tot schadevergoeding of intresten.
3.2 Overmacht (oorlog, regenweer, vorst, sneeuw, stakingen, gebrek aan grondstoffen,...) ontslaat de verkoper van elke verantwoordelijkheid betreffende de volbrenging van zijn verplichtingen.
3.3 In afwijking van art. 1583 BW blijven de verkochte goederen eigendom van de verkoper tot de koopprijs ervan volledig werd vereffend. De koper draagt echter het risico vanaf de levering.

 

Artikel 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden


4.1 De vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn inclusief BTW en Exclusief handling -en transportkosten.
4.2 Al deze leveringen dienen contact betaald te worden ofwel per vooruitbetaling ofwel bij afhaling.                                     

4.3 In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1% per maand verschuldigd. Bovendien dient in dit geval van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele schadevergoeding van 10% betaald te worden.                                                  4.4 Het niet betalen van een of meerdere facturen op de vervaldag maakt tevens alles wat nog verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

 

Artikel 5. Klachten en aansprakelijkheid


5.1 Klachten omtrent geleverde goederen dienen ons schriftelijk of per mail toe te komen binnen de 7 dagen na in ontvangstname.                                                                                                                                                                                    
5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoodren, heeft A.V.B. BVBA de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.     
5.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien werkdagen na aflevering aan A.V.B. BVBA te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd als zowel de verpakking als het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.Dit Europees verzakingsrecht geldt niet voor producten, die op maat van de klant werden gemaakt.

 

Artikel 6. Garantie

6.1 Indien A.V.B. BVBA producten aan de afnemer levert is A.V.B. BVBA nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden waarop A.V.B. BVBA ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

 

Artikel 7. Geschillen

7.1 Alle voorkomende betwistingen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Tongeren die alleen, en in alle gevallen, bevoegd zijn er kennis van te nemen.